Regler för garageplats & parkering

Regler för garageplats och parkeringsplatser i Bostadsrättsföreningen Saltsjövy:

 1. Garage/parkeringsplatser är i första hand avsedda för boende i bostadsrättsföreningen.
 2. Syftet med platserna är att boende i föreningen har möjlighet att parkera bilar på markerade bilplatser och motorcyklar på markerade motorcykelplatser. Används platserna för andra ändamål, sägs de upp med en månads uppsägningstid.
 3. Styrelsen tilldelar respektive och återtar rätten till hyra av garage och parkeringsplats. Rätten till platserna är inte en del av bostadsrätten. Vid överlåtelse av lägenhet återgår platsen till föreningen.
 4. Normal tilldelning av garageplats är en plats per lägenhet. Finns det outhyrda garageplatser kan medlem som har garageplats få ytterligare en garageplats.
 5. Då antalet garageplatser är begränsade finns kölista upprättad hos garageansvarig.
 6. Uppsägningstid för garageplats är normalt en månad, lika för såväl medlemmen som föreningen. För rätt till garageplats ska fordonet vara:
  • Funktionsdugligt
  • Skattat
  • Besiktigat
 7. Parkering av avställt fordon får enbart ske efter styrelsens godkännande och beslutas från fall till fall.
 8. Andrahandsuthyrning av garageplats är förbjuden och leder till omedelbar uppsägning av kontraktet. Dock får hyresgästens släkt och vänner nyttja platsen för tillfällig, kortare uppställning.
 9. Vid andrahandsuthyrning av lägenhet ges inte automatisk rätt till garageplats, det fordras styrelsens godkännande precis som för uthyrningen av lägenheten.
 10. Hyresgästen ansvarar för städning och ordningshållning av egen garageplats.
 11. Det är inte tillåtet att förvara annan utrustning/materiel på garageplatsen av brandsäkerhetsskäl tex. olja, reservdunk, däck, batterier, takboxar, barnstolar, kartonger m.m.
 12. Vid händelse av brand kan hyrestagare av garageplats hållas ansvarig för uppkomst av brand eller hindrande av räddningstjänsten. Oljespill (Läckande fordon) tas om hand av fordonsägaren och åtgärdas snarast. Saneringsmedel finns att få från Brf Saltsjö Vy. Kontakta garageansvarig.
 13. Inget mekande, tvättande eller reparation i garaget är tillåtet. Byte av däck är däremot tillåtet.
 14. Upplåtaren äger tillträde till garageplatsen för att utföra erforderliga reparations- och underhållsarbeten.
 15. Upplåtaren fritar sig allt ansvar för skada av vad slag det vara må på hyresgästens fordon eller däri förvarad egendom, såvida skadan inte uppkommit genom upplåtarens eget vållande.
 16. Hyresgästens rätt enligt detta avtal är förverkad och upplåtaren berättigad uppsäga avtalet med omedelbar verkan om hyresgästen underlåter att i rätt tid erlägga avgiften eller i övrigt underlåter sig att ställa sig till efterrättelse de villkor som intagits i detta avtal eller som regleras i lag.
 17. Parkering utanför fastigheten är förbjuden utom på särskilt utmärkta platser. Uppställning utanför porten endast tillåten för i och urlastning.
 18. Biltrafik utanför fastigheten skall hållas till ett minimum för att undvika störningar för boende på de nedre planen.
 19. Handikapplatserna är endast avsedda för fordon med handikapptillstånd.

Ansvarig kontaktperson för garageplats är Juhani Hakala


Med vänliga hälsningar
Styrelsen Brf Saltsjö Vy
Kontaktuppgifter till styrelsen hittar du här >>